9. februar 2022

referat

Klubben afholdt sin årlige generalforsamling d. 9. februar 2022 kl. 11.00 i Big Bowl, Brande med deltagelse af 32 medlemmer.

Formanden startede generalforsamlingen med at byde velkommen.

Efter at have valgt dirigent og stemmetællere aflagde formanden beretning. Formanden startede med at nævne, at klubben d. 3/12 2022 har eksisteret i 30 år, og at klubben gennem snart 2 år har været generet af coronaen. Vort medlemstal er på 53 betalende medlemmer. Vi kom først i gang efter sommerferien, men måtte igen lukke ned sidst på året.  

Formanden rettede en tak til alle udvalg, bestyrelsen og flere andre, der hjælper klubben til at fungere.

Formanden bad spilleudvalget kommentere vore kampe. Anne-Mette Hvid Jensen kunne berette, at vi desværre kun vandt en enkelt kamp, resten var nederlag.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger

Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen havde et forslag til vedtægtsændringer foranlediget af banken. Medlemmerne tilkendegav, at disse ændringer kan forvente godkendelse. Der vil i henhold til reglerne blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Der blev valg et nyt medlem til bestyrelsen, da kassereren ønskede at fratræde efter 18 år på posten, og 1 nyt medlem af spilleudvalget. Der var genvalg til aktivitetsudvalget. Desværre ønskede ingen medlemmer at indtræde i sponsorudvalget.

Kontingentet fortsætter uændret.

Under evt. luftede aktivitetsudvalget tanken om udflugt til Schakenborg, Møgeltønder og marsken.  Formanden takkede den afgående kasser med en tale og tildele ham æresbevis fra klubben og en kurv fra bestyrelsen.                                     

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.45 med at takke for god ro og orden

Efter generalforsamlingen takkede formanden dirigenten for i dag og sit arbejde i spilleudvalget. En rørt kasserer takkede for hæderen, og bad klubben passe godt på pengene, så klubben havde et godt eksistens-grundlag i mange år.

Medlemmer kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen på vores opslagstavle.

11.august 2021

 

 Klubben afholdte sin årlige generalforsamling d. 11.aug. 2021 i Big Bowl, Brande med deltagelse af 32 medlemmer.

Formanden startede generalforsamlingen med at mindes vore afdøde medlemmer. Derefter nævnte formanden , at vores tidligere formand havde sponsoreret klubben med 50.000.kr ved sin død.Bestyrelsen er meget taknemlig for denne gestus.

Efter at have valgt dirigent og stemmetællere aflagde formanden beretning.

Formanden nævnte, at klubbens aktiviteter i 2020 mest foregik i foråret inden hele landet lukkede ned pga corona.

Da forsamlingsloftet blev hævet til 25 personer, var bestyrelsen klar med en plan, der ville gøre det muligt at starte op igen, men så blev forsamlingsloftet sænket til 10, og vi måtte udskyde åbningen. Derfor blev generalforsamlingen også udskudt.

Vi kom igang igen med at spille lige inden sommerferien og kunne derfor planlægge generalforsamling til august.

Formanden rettede en tak til bestyrelsen og alle udvalg, herunder en særlig tak til Anne-Mette Hvid Jensen for arbejdet med vores hjemmeside og til Jørgen Munch for salg af lodder og amerikansk lotteri. Formanden takkede aktivitetsudvalget, fordi de er der endnu. Tak til bestyrelsen og udvalgene for godt samarbejde i et svært år. Tak til BIG BOWL for deres måde at være på og betjene os i disse svære tider. Tak til alle sponsorer og tak til alle medlemmer for deres udholdenhed.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Kassereren fremlagde regnskabet.Der blev stillet enkelte spørgsmål til regnskabet som blev besvaret af kassereren.Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, 1 ny suppleant, 2 nye bilagskontrollanter, 1 ny suppleant til bilagskontrollant og et nyt medlem af spilleudvalget. Desværre ønskede ingen medlemmer at indtræde i sponsorudvalget.

Kontingentet fortsætter uændret.

Under eventuelt kom spilleudvalget med en krafig opfordring til medlemmerne om at tilmelde sig kampene.Et medlem foreslog mobilpay som et suplement til kontanter af medlemmernes betaling.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.45 med at takke for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten og medlemmerne fordi de var mødt op.

Næstformanden rettede en tak fra bestyrelsen til den afgåede formand for godt samarbejde.

Derefter afsluttedes dagen med spisning og kaffe i BIG BOWL, og slag af lodder til amerikansk lotteri.

Tak til medlemmerne for at støtte vores salg af lodder på denne dag og hele året igennem.

Medlemmer kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen på vores opslagstavle.

 

Jonna Sørensen, bestyrelsesmedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.januar 2019 

                                                                         Referat: 

Klubben afholdt sin årlige generalforsamling  onsdag d.16. januar 2019 kl.11.00 i Big Bowl, Brande med deltagelse af lidt mere end halvdelen af medlemmerne.

Vi startede generalforsamlingen med at mindes vore afdøde medlemmer.

Efter at have valgt dirigent og stemmetællere aflagde formanden beretning.

Formanden rettede en tak til bestyrelsen og alle udvalg, herunder en særlig tak til Anne-Mette Hvid Jensen for arbejdet med vores hjemmeside og til Jørgen Munch for salg af lodder og amerikansk lotteri.

Formanden takkede aktivitetsudvalget for en god udflugt

til  Bunkermuseet,  Silkeborg - Træskomuseet, Gl.Ry og til slut et besøg ved den genfundne bro i Brædstrup. 

Årets pokalvindere

blev

Annelise Jespersen og Niels Arne Nørgaard.

Vi vandt for 3. år i træk trekantturneringen.

Spilleudvalget kunne tilføje, at vi havde vundet 6 kampe ud af 10 i årets løb.

Årets hyggelige julefrokost blev afholdt i Big Bowl.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

Kassereren fremlagde regnskabet.

 

Der blev stillet et enkelt spørgsmål til regnskabet,det blev  besvaret af kassereren.   Samme medlem foreslog at afskaffe udflugten, der giver underskud hvert år. Kassereren svarede,at bestyrelsen gennem mange år har givet udvalget en underskudsgaranti, så prisen på både udflugt og julefrokost kan holdes nede på et niveau, der kan fastholde medlemmernes lyst til at deltage i disse arrangementer.

Regnskabet blev derefter godkendt uden bemærkninger. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Der blev valgt et nyt medlem til bestyrelsen, 2 nye suppleanter og 1 bilagskontollant. Der var genvalg til alle andre udvalg. 

Kontingentet fortsætter uændret. 

Eventuelt indeholdt en snak om medlemstallet, vi har mistet medlemmer og fået nye, så samlet er medlemstallet vokset med 2. 

ÅRETS BOWLER

blev

ANNE- METTE HVID JENSEN

for sit store arbejde med hjemmesiden

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 11.40. 

Derefter afsluttedes dagen med spisning og kaffe i Big Bowl, og salg af amerikansk lotteri.  

Tak til medlemmerne for at støtte vores salg af lodder på denne dag og året igennem. 

Tak til vore sponsorer for deres støtte. 

Medlemmerne kan læse et fyldigt referat fra generalforsamlingen på vores opslagstavle. 

 Bestyrelsen

 

 

 

 

 

11. januar 2023


referat


Brande Senior afholdt sin årlige generalforsamling den 11. januar hvor 32 medlemmer deltog.

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.


Beretning:

Formanden berettede at 2022 startede med at generalforsamling blev udskudt til den 9. februar

pga. corona.


Efter konstitueringen kom der en sygemelding og udmeldelse af bestyrelsen fra formanden,så bestyrelsen måtte have en ny kostituering. Kassereren blev valgt til ny formand og vi måtte på jagt efter en ny kasserer.


De lykkedes at finde en ny uden for bestyrelsen. Den nye kasserer havde svære problemer med vores bank, så bestyrelsen besluttede at skifte til Vestjysk Bank og ændrede samtidig på den måde udbetalingen fra vores bankkonto finder sted .Efter en vedtægtsændring på en ekstraordinær generalforsamling blev det vedtaget at alle udbetalte beløb fra bankkontoen skal underskrives af to personer blandt kasseren, formanden og næstformanden. Der blev også indført mobilpay som betalingsmiddel til klubben for de medlemmer, der ønsker det.


Klubben har i øjeblikket 48 aktive medlemmer, 3 passive og 1 æresmedlem.


Vi bestræber os hele tiden på at skaffe nye medlemmer og har i den anledning inviteret klubben

"Herreværelset" til et arrangement den 7. februar.


Formanden omtalte vore stævner ( herunder en opfordring til at huske tilmelding til disse ),

udflugten og julefrokosten og rettede herunder en tak til alle udvalg, bestyrelsen og flere andre, der hjælper klubben med at fungere.

Særlig tak til næstformanden for indsamling af alle de gode sponsorgaver.


Vores kasserer fremlagde regnskabet som blev vedtaget enstemmigt.